AKTUALITY ČASU KARANTÉNY - TÝDEN TŘETÍ

DEN SEDMNÁCTÝ KARANTÉNY- ČTVRTEK 2. 4. 2020DEN ŠESNÁCTÝ KARANTÉNY- STŘEDA 1. 4. 2020

Moc zdravím a tentokrát nabízím několik přenosů z naší kaple v nejbližších dnech.
Ve čtvrtek večer ve 20.00 hod. bude opět půlhodinová adorace. https://youtu.be/Lasass0CGtM. Jako minule bude první čtvrthodinka vedená, druhá bude pro vaši soukromou nebo rodinnou modlitbu.
V pátek zveme jako před týdnem na křížovou cestu. Bude v 15.00 hod., ale pomodlit se ji můžete i v libovolnou hodinu potom. https://youtu.be/TZN41IWChRo
Sobota je první v měsíci a myslíme víc na Matku Boží. Ráno v 8.30 bude mše svatá s tradiční modlitbou zasvěcení se Panně Marii https://youtu.be/b0iC3ei5kno. Večer ve 20.00 hod. srdečně zveme ke společné modlitbě svatého růžence. V tomto týdnu modliteb za mládež obětujeme modlitbu radostn
ých tajemství za naše mladé. https://youtu.be/u6boeO51eSo
V neděli bude už potřetí mše svatá v 9.00 hod. Je to Květná neděle, uslyšíme Matoušovy pašije a tak uděláme krok k prožívání Svatého týdne. https://youtu.be/9x8PadrdoQI
S modlitbou a požehnáním.
P. SlávekDEN PATNÁCTÝ KARANTÉNY- ÚTERÝ 31. 3. 2020

Moc zdravím u konce dalšího karanténního dne. Dnes jsme dostali od našich biskupů konkrétní pokyny k prožívání Svatého týdne. Trošičku zkrácené je vám představuji tady.

ZPOVĚĎ
Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Jen ve výjimečných situacích, ať je dána příležitost přijmout svátost pokání a smíření těm věřícím, kteří o ni osobně požádají. Předem se s knězem telefonicky domluví. Místem konání takové zpovědi ať není zpovědnice, ale zákristie, zavřený kostel, nebo vhodný venkovní prostor v areálu kostela. Je přitom potřeba dodržet zásady opatrnosti a bezpečnostní pravidla (rouška, vzdálenost 2 metry). To platí jak pro kajícníka, tak pro zpovědníka. Současně je nutné dbát na to, aby nedošlo k porušení zpovědního tajemství.
Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti dosáhnout smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná v nejbližší možné době těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“. Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.
Není dovolena zpověď prostřednictvím elektronické komunikace (telefon, internet atd.). Svatý stolec nikdy nedovolil zpověď po telefonu a všechna dosavadní prohlášení jasně zakazují zpověď „na dálku“, přičemž upozorňují, že ve virtuálním prostoru „nejsou svátosti“.

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost. Nové příležitosti ke zpovědi a splnění tohoto přikázání budou pro všechny po ukončení pandemie.

VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ
Účast na bohoslužbách není povinná. Povinná je účast na mši svaté na Boží hod velikonoční. Zároveň ale platí vyhlášení zákazu shromažďování a na účast se letos vztahuje dispens. Ve Svatém týdnu doporučuji dodržet obvyklý pořad bohoslužeb, přestože budou bez účasti věřících, aby se mohli s celebrantem duchovně spojit ve svých domovech. Kněží mají slavit obřady Svatého týdne bez účasti lidu, tj. s jedním nebo dvěma přisluhujícími (např. jáhnem, akolytou, ministrantem). Je třeba dbát, aby byl zachován maximální počet tří účastníků bohoslužby včetně přisluhujících. V případě koncelebrace tří kněží asistenci vykonají koncelebranti. Vzhledem k současné situaci není vhodné, aby přisluhujícím byl někdo z dětí nebo starší 65 let.

ZELENÝ ČTVRTEK
Missa Chrismatis s posvěcením olejů se v katedrále bude konat bez účasti věřících v 8,30 ráno. Nebudou přítomní ani kněží.
Všem kněžím se výjimečně dovoluje, aby v tento den slavili mši na památku večeře Páně bez účasti lidu. Obřad mytí nohou se vynechává. Na konci mše na památku Večeře Páně se vynechává průvod a Nejsvětější svátost se uchová ve svatostánku.

VELKÝ PÁTEK
Během Velkopáteční bohoslužby se do přímluv vloží zvláštní úmysl:
Modleme se k Bohu, který léčí i nejhlubší lidské nemoci, za lidi stižené nynější pandemií. Kéž uzdraví nemocné, milosrdně k sobě přijme zemřelé. Kéž odmění a povzbudí obětavé, utěší smutné i bezradné a vede lidskou vynalézavost tak, aby uměla řešit to, co nás tíží.

Chvíle tiché modlitby. Potom kněz říká:

Všemohoucí, věčný Bože, tys lidem podle svědectví Písma navracel zdraví. Vyslyš naše prosby, očisti nás jako kdysi Námana a svou milostí proměň tuto krizi v čas příhodný pro obrácení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Nebude se připravovat Boží hrob ani soukromé uctívání Kříže. Věřícím se doporučuje adorace Kříže ve svých domovech.

BÍLÁ SOBOTA
Obřady Velikonoční vigilie se slouží bez účasti lidu. Velikonoční vigilii je dovoleno slavit výlučně v katedrále a farních kostelích, kněží ji slaví s jedním, maximálně dvěma přisluhujícími.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Mši svatou v den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně slaví kněz bez účasti lidu, s jedním nebo dvěma přisluhujícími. Pokud nebudou zmírněny restrikce, kněží odloží velikonoční podávání eucharistie na dobu velikonoční, popř. až to bude možné. Žehnání pokrmů o Velikonocích mohou věřící vykonat ve svých domovech. Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Jako inspiraci pro vás, abyste tyto svaté dny co nejlépe prožili v rodinách, jsou připravené čtyři krátké filmy, které můžete zhlédnout zde.

Velikonoce v rodině – úvod. https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs
Velikonoce v rodině – Zelený čtvrtek https://www.youtube.com/watch?v=v0Pg5N9Dk_U
Velikonoce v rodině – Velký pátek https://www.youtube.com/watch?v=ogUs-eVDnq0
Velikonoce v rodině – Vigilie vzkříšení https://www.youtube.com/watch?v=JqflcxaSrzs

Určitě bude nabídek pro domácí prožívání svátků ještě více. Budu vás na ně upozorňovat na těchto stránkách. Stejně tak i tady najdete informace o tom, kdy a kde budeme slavit obřady Svatého týdne.
Také se z rozhodnutí otce arcibiskupa Jana ruší děkanátní pouť do katedrály, která byla letos plánována na 25. dubna.
Na závěr připojuji ikonu s další myšlenkou papeže Františka z páteční krásné promluvy na Svatopetrském náměstí. Ať nás provází po celý zítřejší den.

P. Slávek